سلام دوستای گلم

خوش اومدین

من شقایق هستم

هر   موقع دلم میگیره

میام وبم سر میزنم

امید وارم از مطالب

خوشتون بیاد

با تبادل لینک موافقم


continue . . .

 

    بدون خداحافظی رفت

اشکال نداره بیخیال...

هرکی با ما گشت؛

دوباره برگشت !!!

 

 

 

میگن شبای مستی آدم محاله دروغ بگه

به شبای مستیم قسم

خیلی دوست داشتم...


. .

نــــه اسمـــش عشق است

 

نــــــه علاقـــــــه

 

نــــــه حتــــی عــــادتـــ

 

خـــــریت ... مـــحض استـــ

 

دلتنـــگ کســـی باشــــی

 

کـــه دلـــش بــا تــو نیســـتـــ ...

 

 


. .

بــگذار بـگویند خـسیسـم...

مــــن دوستــت دارم هایــم را...

خــرج کسی که لیـــاقتش را نــدارد نمیکنــم...

 


ذش¸ذهüأؤح¼ئ¬

 

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字مـےگـــوینـــد: にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字مخـــآطَبــــ دآشتـــﮧ بـــآش . . .にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字 بــــرآے عـــآشِقــآنـﮧ هــآیَتــــ !にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字نِمـےدآنَنـــد . . .にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字 مُخـــآطبـــ تَمـــآمِـ عــآشِقــآنـﮧ هــآے مَـــن にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

تــــــــ%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%ـــــــویــے

. .

 

لـפـــظــﮧ ے رفــتـטּ

 

ســڪـوتــҐ عـــلامتـــ ـ رضـا نـبـوב

 

 مــﮯ פֿــــواسـتـــҐ مثـــل هـمـیشـﮧ

 

روے פـــرفتـ ــ פـــرفـﮯ نیــارҐ ...

 


. .

 

لبـخـنــــכےڪـــه مےزنـم []
 

בرבش از یــــﮧ כنیـا گـریــﮧ بیشتــره !...


פֿـیانــت قشنگے بــوב....

 تهیـﮧ ڪنـنده: בوستــم...

ڪارگــرבاטּ :عـــشقم
 

 

آدمـآ یــہ جورے زیـرآبـے میـرَלּ

ڪـہ دلـِت میخـواد بــِشـوלּ بــِگـے

بیـا بـآلـآ یــہ نـَفـَس بــِـڪـش!

لآقـَل خـَفــہ نـَشـے


. .

 

وقتـــے باتــــ حَرفــــ میزَنَمــ

سَرِتو تِڪـــون نَــــ×ــــده

صِــدایزَنگولَتـــــــ رو اَعصابَمــہ...

 

 

 

بــــعضیــآ בوستیشـوטּ مثــہ
 
قـرص פֿـورבنــ میمونـه:

هـر هشـت ωــاعـت یــہ نفـر. . .
 

 


. .

 

خيليآ به مآ نِميخُوردَن

جآخآلی دآديم خُوردَن به شُمآ

مُبآرَكِتون بآشِه

××××××××××××

خُودَم  {ﺁﺱ}

رَفيقآمَم {خـــــآص}

دُنيآ مآلهـِ مآست

بيخيآلهـِ اونی كِهـ مآرو نَخوآست

سَرمون بآلاست

چُون بآلا سَرمون خُدآست

اينَم {رآهِ رآست}

وآسِهـ اونی كِهـ مآرو نَخوآست

آره...اينجوريآست


. .

مـیــבونے مشـڪل چیـhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_question.gif

ایـنـ کـ وقتے با کسے تمــوҐمیکنے

خیلے بیشـتـر בر مورבش فکــر میکنے

تا وقتے باهاش هستے

http://upload7.ir/images/04601668818129846779.jpg


. .

گـاهـﮯ بـایَـב زُلـ بِـزَنـﮯ بِـﮧ آیـنِـﮧ 

تـو چِـشـاﮮ פֿـوבِتـ نِـگـاه ڪُنـﮯ و بِـگـﮯ : 

سَـلـامَـتـﮯ פֿـوבَمـ بِـﮧ [ בَرَڪـ ] ڪِـﮧ בوسَـمـ نَـבارِه   


. .

 

اפنـایـے ڪـﮧ بـﮧ ѻـا نـѻـیـפֿـورלּ...

دیــــگـﮧ ﬤارטּ جـــرѻـــیـــــפֿــورבּ!!!ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字

 

 

11naj6xi8c5lux0nsqhe.jpg

 

 

مـُـפֿــاطِــبـפֿــاصشــُومــا !

ســُوژِه פֿَــنــבِه ےمــا !

آرــهِِِِِِِِِِــ ! ! !゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字


. .


%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.gبعضیــاҐ هَـωـטּ وآωــہ مـآ ڪلـآ مے ذآرכּ
  نمے כפּنــ
טּ ایـכּ ڪلـآωــآ بآ اجازهـ ے مــכּمــُכیــــر
بـرگــذآر مے شــ
%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.g


y04w_654654657.jpg

اونوقتــ شمایی کهـ ایــטּ قــבر کلــآ
میذآرے ،

زنگــتفریحم בآرےعآیآ

 


. .

سلام دوستان دیشب

92/10/26 عروسی عشقم بود

حالم خیـــــــــــــلی خرابه


. .

+ بــــد تـَر از لــــاس و گـــاس

 مــَمــلِـــکَــتو ورقـــ بــِزَنــی

لـــاش بــــه گــــــاس

 


. .

بــــ بـَعضـیـآ بـآس گُــفـــتــ:

اخـــتیــار دار

شـُمآ ســـَـگِـ کــ بـاشـــــ ](: [

جـآ ے بعضیــــا تـو בلـِـﮧـ . . .

جـآے بَعضـیــآ تـو مُـخ !


. .

"فآحـشـﮧ" نـگــرـآכּ نـَبــآش مـَـنـم بـ ایــכּ

زنــدگــزیــآבבآבم ...

 

 


. .

 

عَـزیـزَمـ رَفـتـﮯ [ ? ]

 

لُـطـفـاً هَـمِـﮧ چـیـو بـا ـوבِتـ وَر בار بُـرو

 

بَـعـבﮮ مـیـاב مـیـبـیـنِـﮧ نـاراפَـتـ مـیـشِـﮧ [ ;) ]

آپلود عکس

 


. .

 

گـُفـتـ : بِـگو ضـَمایــِر را

گـُفتـَمـ : {مــَלּ مـَלּ مـَלּ مــَלּ مَــלּ مــَלּ}

گـُفـتـ :فـَقـَط مــَלּ ؟؟

گـُفتـَمـ :بـَقـیـﮧ رَفـتــﮧ اَنـﬤ°○ °○

  http://s1.picofile.com/file/7888263010/2345.jpg


. .

تـوچـﮧ میـﬤانـے {فاحِشـﮧ} کیستـ ؟؟

شـایَـﬤ ایـלּ فـاحشــﮧ ے اِمـروز

هَمـاלּ {بـآکِـره} ﬤیـروز بـاشَـﬤ

کـه تـو عِشقـ اوَلـَشـ بـوﬤے°○ °○


. .

 

هـر چقـבرمـ ڪـهـ |عطـرتـפ| عـפض ڪـכּـﮯ 
بـ ـازمـ تـכּـت بـפے ڪـصـ ـافطـפ |פֿـیـاכּـت| میـב0
 
4324324234.jpg

. .

شـــغــــل פֿ ـ ــو بــــے כارمــ

آכم میکنمــ و تـحـــویــل כیگر ے مــے כهمــ

صـــــכ כر صـــــכ تـضـــــمینــے


. .

בر مَسـائلـܨ کِـه مَربُوط بِـه פֿـــوבتآסּ مـܨشَوב

کَمتـَر בِפֿـآلتــ ـ ـ کنیـ ב

בیـڪًـــرآסּ ، بـه اَنـבآزِه کآفـܨ בِפֿـالَتــ ـ ـ مـܨکُننـ ב 


. .

عَـزیـزَمـ مَـטּ Sami Beigi نـیـسـتَـمـ ڪِـﮧ مـیـگِـﮧ : 

בُنـیـا رو گَـشـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو پِـیـבا شـﮯ

هـیـچـﮯ نِـمـیـفَـهـمَـمـ فَـقَـط مـیـפֿـوامـ بـاشـﮯ 

مَـטּ مـیـگَـمـ : בُنـیـا رو سـاפֿـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو آבَمـ شـﮯ

هـیـچـﮯ نِـمـیـگـَم مَـ ـن گُـمـشـو بُـرو لـاشـﮯ

 

 2323232.jpg


. .

 

یــﮧ ωـرﮯ آבمــا هَـωـتـَـטּ  ڪِـــﮧاَگـِـﮧتــوزِنــدِگیـت نبـפּבטּ

الــآטּ בآشــتـﮯ بــآ خــیآلِ رآحَــتنَفــَωـ مــﮯکشیـבﮮ

 


. .

 


گآهـی به جآیـی می رِسَـد ...ڪه آدَمـ دَسـتـ بـه خـودڪُشـ×ـے مـی زَنـَد 


نـَه اینڪه تـیـ×ـغ بـَردارَد رَگـَـ×ـش رآ بــِزَنـَد ...

 

نـَه قـِیدِ اِحسـآسَـ×ـشـ رآ می زَنـَد 

 

 


. .

 

تَنــهایــے یَعنـــے:

وَقـتـــے صُحبـَــت مُســآفِــرَت رَفتــטּ مــےشــﮧ,

اَوَّلـیـטּ چیــزے ڪِﮧ بــِﮧ ذِهــنـِــت بِــرسـﮧ,

ایــטּ بــآشـﮧ ڪِﮧ:

هـنــدذفرے یـــآدِت نَـــره...

 

 


. .

 

اینقـנر ڪه برـآے[خـ ـــ ـر] ڪـرנטּ مـن سعـﮯ ڪرנے

براى خوנت وقـﭟ میذآشتـﮯ حتمـآ [آנمــ ــ] میشُـנے !

 


. .

دوستای گلم برام دعا کنید به عشقم برسم عشقم رفته سربازی ولی 2 ماه ازش خبری ندارم حتی بدون این که بهم بگه خدافظ رفت توروخدا برام دعــــــــــــــــا کنید

92/10/3


. .

 

 

یـَـ ـعنـــے میشـَــــوَב روزے برســــב...

 

 

 

 کهـِ بیـ ـــایــے ...

 

 

 

مـَـ ـرا בر آغـــوش بگیــرے

 

 

 

 

 

بخـــواهَـــمــ گلهـِ کـُـــنمــ ....

 

 

 

بـــگویے هیــــــسسس...

 

 

 

همهـِ کـــابــوس ها تـَــمامـ ــ شُـــב ...

 

 

 


. .
ےﮧ נخے خآآآص◕‿◕
ABOUT

مـטּَ یڪ בخترم טּَ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺁﻝ ﺍﺳﺘـآﺭ ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ ﻭ ﻧﮕﺮآטּ ﭘآڪ ﺷـבﻥ ُﺭﮊﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ טּَ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﻮآے ﮐﺴے ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﮐـہ ﺑـہ ﻫﻮآے בﯾﮕﺮے ﺑﺮﻭב ﺍﺗﻔآﻗﺎ ﭼﺮآ (!) ﮔآﻫے ﻫﻮﺱ ﻣﯿڪﻨﻢ ڪﻔﺶ ﭘآﺷﻨـہ 15 ﺳآنـﺖ ﺑﭙﻮﺷﻢ (!) ﺭﮊ ﻗـــﺮﻣﺰ ﺑﺰﻧﻢ...لـآڪ ﻫآﯾﻢ ﺭآ ﺑآ ُﺭﮊﻡ ﺳِﺖ ڪﻨﻢ (!) ﻫﻮﺱ ﻣﯿڪﻨﻢ ﻣﻮﻫـآﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ڪﻨﻢ . . . ﺍﻣـآ ﻫﻤـہ ے ﺍﯾﻦ ڪآﺭﻫآ ﻓﻘﻂ ﺑﺮآے ﺗﻮﺳﺖ (!) ڪہ ﻓﻘﻂ ﯾڪ ﻟﺤﻈـہ ﺑﺒﯿﻨے ﻫﻤآטּ ﻟﺒﺨﻨב ﻫﻤآטּ ﺭﻭﺯ ﻫآ ﻣـטּ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺣﻮآے ڪﺴے ﻫﺴﺘﻢ ڪہ ... ﺑـہ ﻫﻮآے בﯾﮕﺮے ﺭﻓتـ .
CATEGORIES
TAGS
..DAILY.. ·٠•●♥ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ با حـــــــالاش بفــــرما تو ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ ♥●•٠·
ღבُפֿـتَرے بـ ـ ـا احـسـاسـاتــــــ وَحشـﮯ.. ღ
♬♣♡✿*☻*♥*☺*پرنسس آریایی*☺*♥*☻*✿♡♣♬
NaroBemon
computer village
miiiina
Why always me?
عاشقانه های من ♥ تو
◗★☆נُنـــیـــآیـــے مُــتـِــفـــآۅِتــــ☆★◖
دارم از تو مـــی نویسم
פֿــــ ωـ ـــــتـہ از دنــــــ یـ ـــــآ
vampire diries
به خودت باخـــــــــــــــــــتم
حقیقت عشق
بیخیال غم...
black rose
...خانمی که خودم باشم
˙·٠•●ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥ℳαтαʁзαк♥ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ●•٠·˙
love cigary
همهــــــ چیـــ
✘گآلرے شقاےـق✘
.¸¸.•*¨`•»˙·٠•●♥عشق هميشه جاويد ♥●•٠·˙
♥ رویآی شیرین مَن♥
روزگار من و تو
crazy boy
˙·٠•● تنهاتــــرین ســـردار●•٠·˙
I LOVE U ?
عاشــــــــقانـــــــه
♀دختر ساده...♀
تنهایی مطلق
سهم عشق من از زندگی
roman
هجوم سنگین زندگی
ادمک
باحالاش بیان تو !!!!!!!!!
عشق 2 طرفه
درباره یــــــ تیلور سویفت
دردِ عشق
♥♥ عکسهای عروسکی♥♥
♥ღEhsase Zakhmiღ♥
√مواظـــبـــ /قَلــبـــ♥ــــتــــ /باشــــ√
I LOVE U?
دختری از جنس باران
دنیــــــــــــــــــــــــای دختران
pink lovely girl
chakelz1
شعـــرهـای عـاشقـــانـه
ایزد باران
لـحظه های عاشقی
عشق پاک
اگر تنها ترین تنهایان شوی باز هم خدا هست
عشق یا چیزی به نام دروغ
Broken Angel
قالب هاے تیڪ
LOoOoOVE
باران عشق
دلنوشته های دخترمردادی
خـــــــــستــــــه دل
Wink blue
به یاد عشق یواشکیم
Ant!_b0y
محشــــــــرتریــــــــن
san niea ba-love
جی پی اس موتور
قاب پلاک پرده ای
شماره تلفن پروژهای ساختمانی
همسریابی دائم
جی پی اس مخفی خودرو
درج آگهی رایگان

OTHER

Alternative content